GÅRDSKARLEN - Personuppgiftshantering
GÅRDSKARLEN -               I ROSLAGEN AB

Så här hanterar vi dina personuppgifter

På Gårdskarlen & Anna i Roslagen AB behandlar vi personliga uppgifter om kunder och medarbetare på olika sätt. Bolaget är ansvarigt för hanteringen av dessa personuppgifter.

Typ av data vi behandlar
Vilken typ av uppgifter vi hanterar om dig beror på vilken typ av samröre du har med Gårdskarlen & Anna i Roslagen AB.

Kunduppgifter
Kunduppgifter är uppgifter som är relaterade till de tjänster vi utför åt dig, såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, dörrnycklar, portkod och annan information.

Hur vi tar emot data
Kunduppgifter (se ovan) erhålls oftast vid första möte (mellan kund och företag), då vi samtidigt går igenom de önskemål kunden har och noterar ned på företagets handling.

Så här förvarar och skyddar vi dina uppgifter
Personuppgifter och relaterad information som förekommer i pappersform förvaras i kundnummer ordning i pärmar i låsta utrymmen. Likaså kunders dörrnycklar. Digital data förvaras på server i det lokala nätverket. Gårdskarlen & Anna i Roslagen AB lokala nätverk är skyddat och säkert och den centrala servern är placerad i ett låst utrymme. 

Kommunikation och informationsvägar
Vi kommunicerar främst med omvärlden via telefon, e-post och SMS. Internt kommunicerar vi genom telefon, e-post, intranät, sms. I båda fallen sker detta på telefoner eller datorer som kväver lösenord vid inloggning.

Så här uttrycker vi oss i skrift när vi jobbar
Samtliga anställda på Gårdskarlen & Anna i Roslagen AB är väl upplysta om hur vi uttrycker oss i skrift när vi kommunicerar genom digitala medier, att vi aldrig får formulera oss på ett sådant sätt som kan härledas till eller spåra upp en enskild person. 

Vi använder din data på rätt sätt
För att vi ska få behandla personliga uppgifter behöver hanteringen enligt gällande integritetslagstiftning baseras på legal grund. Det vill säga att vi tar emot, hanterar och förvarar data på rätt sätt samt att du har samtyckt till behandlingen.

För att kunna utföra tjänster och följa lagar
När vi levererar hushållsnära tjänster till dig enligt vår överenskommelse behandlar vi all data och information för att fullgöra våra lagliga skyldigheter enligt främst Sekretesslagen (1980:100). 

Så länge sparar vi data
Vi förvarar personuppgifter under så lång tid det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Det betyder att olika uppgifter sparas olika länge. När en kund, medarbetare eller annan person med en personlig koppling väljer att lämna Gårdskarlen & Anna i Roslagen AB, följer vi en intern rutin för att säkerställa elimineringen av personuppgifter.

Dina rättigheter
Den nya dataskyddslagstiftningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018 syftar bland annat till att stärka individens rätt till sin data. Därför har du rätt att veta vad vi gör med dina uppgifter, för vilka ändamål vi hanterar dina uppgifter, hur länge vi sparar dem och vilka som får ta del av dem.Rätt till radering
Du har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter hos Gårdskarlen & Anna i Roslagen AB raderade. Var god kontakta oss via mejl. Du hittar kontaktuppgifter längst ner.

Rätt att återkalla tidigare medgivanden
Du har rätt att när som helst återkalla eller ändra på en tjänst som vi utför åt dig enligt vår plan, om det är relevant. För att återkalla eller ändra på ett tidigare medgivande, Var god kontakta oss via mejl. Du hittar kontaktuppgifter längst ner.

Datainspektionen
Datainspektionen är svensk tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/ 

Kontaktuppgifter
Gårdskarlen & Anna i Roslagen AB (556811-5629)
Solbergavägen 9, 184 91 Åkersberga
E-post: info@gardskarlen.eu